എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 29 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH -- PROFILES OF EMINENT PERSONALITIES

Smt.Jisha K, HSA English , GHSS Kattilangadi has shared some profiles of Eminent personalities with our blog.Sheni School Blog team extend our  sincere gratitude to Smt.Jisha for her effort.
Click Here to Download Profiles of Eminent Personalities

 OTHERS WORKS BY JISHA K  - CLICK HERE 

No comments: