12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 29 November 2016

STANDARD 10 - BIOLOGY CHAPTER6 AND 7 - SIMPLIFIED NOTES - MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM

പത്താം ക്ലാസിലെ ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിലെ 6, 7 അധ്യായങ്ങളുടെ  ലഘൂകരിച്ച നോട്ട് മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് ജി.വിഎച്ച് എസ്.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ബയോളജി അധ്യാപകനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലെ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍. റഷീദ് സര്‍ ഇതിന്  മുമ്പ് ബയോളജിയിലെ 1 മുതല്‍ 5 വരെയുള്ള അധ്യാങ്ങളിലെ ലഘൂകരിച്ച നോട്ട്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെ‌ച്ചിരിരുന്നത് കൂട്ടുക്കാര്‍ ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിനു് അയച്ചു തന്ന രഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.Click Here to download Simplified Notes Std10- Chapter 6 - Malayalam Medium
2.Click Here to download Simplified Notes Std10- Chapter 6 - English Medium
3.Click Here to download Simplified Notes Std10- Chapter 7 - Malayalam Medium
4.Click Here to download Simplified Notes Std10- Chapter 7 - Malayalam Medium
Related Posts 
1.ബയോളജി അധ്യായം മൂന്ന് - സമസ്ഥിതിയും രാസസന്ദേശങ്ങളും സ്റ്റഡി നോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് & മലയാളം
2.Biology  Study Note chapter 1 and 2 ( Malayalam and English Medium)

3. അധ്യായം നാല്  സ്റ്റഡി നോട്ട് മലയാളം മീഡിയം
4 അധ്യായം നാല്  സ്റ്റഡി നോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
5.അധ്യായം അഞ്ച് -  സ്റ്റഡി നോട്ട് മലയാളം മീഡിയം 
6.അധ്യായം നാല്  സ്റ്റഡി നോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

No comments: