സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - SOCIAL II - CHAPTER 5 AND 6 - STUDY NOTES IN ENGLISH MEDIUM BY SUDHEESH KUMAR K

Sri Sudheesh Kumar K, HSA Social Science of GVHSS Meppayur , Kozhikode has shared study notes on  Chapter 5 and 6  of  Social II , Standard 10. wih our blog.Hope you will go through the notes and express through comments.Sheni School blog team extends our gratitude to Sri Sudheesh Sir for his effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES ON CHAPTER 5 SOCIAL II  - PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE - STD 10 -
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES ON CHAPTER 6 SOCIAL II STD 10 - REMOTE SENSING 

No comments: