സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - THE JUNGLE AIR CRASH - DISCOURSES BY JISHA K

Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram shares with us  a few discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash" , Unit 4 , Std IX English. Sheni School Blog Team extend our gratitude to Jisha teacher for her effort.

 • Click Here to Download Discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash", Unit 4 , Std IX 
 • OTHER  POSTS BY JISHA K
  1.Click here to Download the discourses based on the story The Last Leaf -Unit IV - Std IX - English
  2.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 

  3.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
  4.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
  5.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
  6.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
  7.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

  No comments: