പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - THE JUNGLE AIR CRASH - DISCOURSES BY JISHA K

Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram shares with us  a few discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash" , Unit 4 , Std IX English. Sheni School Blog Team extend our gratitude to Jisha teacher for her effort.

 • Click Here to Download Discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash", Unit 4 , Std IX 
 • OTHER  POSTS BY JISHA K
  1.Click here to Download the discourses based on the story The Last Leaf -Unit IV - Std IX - English
  2.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 

  3.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
  4.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
  5.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
  6.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
  7.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

  No comments: