2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - THE JUNGLE AIR CRASH - DISCOURSES BY JISHA K

Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram shares with us  a few discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash" , Unit 4 , Std IX English. Sheni School Blog Team extend our gratitude to Jisha teacher for her effort.

 • Click Here to Download Discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash", Unit 4 , Std IX 
 • OTHER  POSTS BY JISHA K
  1.Click here to Download the discourses based on the story The Last Leaf -Unit IV - Std IX - English
  2.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 

  3.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
  4.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
  5.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
  6.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
  7.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

  No comments: