ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - SOCIAL II - CHAPTER 5 - PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE - PRESENTATION(ENGLISH MEDIUM)

 പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര II പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ ശ്രീ മൈക്കിള്‍ ഏഞ്ചലോ സര്‍. മൈക്കിള്‍ ഏഞ്ചലോ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
പൊതു  ധനകാര്യവുമായി ബന്ധപപ്പെട്ട പൊതുചെലവ്, പൊതു വരുമാനം,പൊതുകടം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ളപ്രദാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.പൊതു വരുമാനം,പൊതു വരുമാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുകള്‍ , പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതികള്‍, നികുതിയേതര വരുമാനമാര്‍ഗ്ഗങള്‍, പൊതുകടം , ബജറ്റ് , ധനനയം എന്നീ മേഖലകളാണ് ഈ യൂണിറ്റിലൂടെ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് .അതുവഴി പൊതുവരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും, പൊതുവരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്യും.കൂടാതെ  ബജറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനവും വികസനത്തിന്റെ സൂചകവുമാണെന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.ശക്തമായ ധനനയമാണ് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്‍നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന ധാരണ കുട്ടികളില്‍ ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ ഈ യൂണിറ്റ് സഹായകമാണ്.

STANDARD 10 - SOCIAL II - CHAPTER 5 - CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION
STANDARD 10 - SOCIAL II - CHAPTER 5 - CLICK HERE TO DOWNLOAD  PDF

No comments: