സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - UNIT 4 - POWER POINT PRESENTATION ON THE LESSON - BALLAD OF FATHER GILLIGAN

Sri Nidhiesh Sebastian of St. Joseph's HSS Trivandrum has shared a power point presentation of  Ballad of Father Gilligan,Std10 ,English.Sheni School blog Team extend  our  Sincere  gratitude to  Nidhiesh Sir for his valuable contribution.Viewers, Please express through comments .
Click here to download Power Point Presentation of Ballad of Father Gilligan,

No comments: