ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - UNIT 4 - POWER POINT PRESENTATION ON THE LESSON - BALLAD OF FATHER GILLIGAN

Sri Nidhiesh Sebastian of St. Joseph's HSS Trivandrum has shared a power point presentation of  Ballad of Father Gilligan,Std10 ,English.Sheni School blog Team extend  our  Sincere  gratitude to  Nidhiesh Sir for his valuable contribution.Viewers, Please express through comments .
Click here to download Power Point Presentation of Ballad of Father Gilligan,

No comments: