എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - UNIT 4 - POWER POINT PRESENTATION ON THE LESSON - BALLAD OF FATHER GILLIGAN

Sri Nidhiesh Sebastian of St. Joseph's HSS Trivandrum has shared a power point presentation of  Ballad of Father Gilligan,Std10 ,English.Sheni School blog Team extend  our  Sincere  gratitude to  Nidhiesh Sir for his valuable contribution.Viewers, Please express through comments .
Click here to download Power Point Presentation of Ballad of Father Gilligan,

No comments: