ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - SUMMARY OF LESSONS - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story

Sri Jipson Jacob ; HSA English AVHSS Ponnani, Malappuram shares   summary of the two lessons  - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story of unit 4  , Std 10, English with our blog. Sheni school blog Team is thankful to  Jipson Sir for his valuable contribution.
Click Here to download the summary of the lessons - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story

No comments: