എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - SUMMARY OF LESSONS - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story

Sri Jipson Jacob ; HSA English AVHSS Ponnani, Malappuram shares   summary of the two lessons  - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story of unit 4  , Std 10, English with our blog. Sheni school blog Team is thankful to  Jipson Sir for his valuable contribution.
Click Here to download the summary of the lessons - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story

No comments: