സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - SUMMARY OF LESSONS - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story

Sri Jipson Jacob ; HSA English AVHSS Ponnani, Malappuram shares   summary of the two lessons  - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story of unit 4  , Std 10, English with our blog. Sheni school blog Team is thankful to  Jipson Sir for his valuable contribution.
Click Here to download the summary of the lessons - The Best Investment I ever made and The Danger of a single story

No comments: