സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 4 November 2016

STANDARD 10 - SOCIAL PART I - CHAPTER 9 - THE STATE AND POLITICAL SCIENCE STUDY NOTES - ENGLISH AND MALAYALAM VERSION BY JAMSHEED AND SHEBIN RASOOL

പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഭാഗം I പാഠപുസ്തകത്തിലെ 9ാം അധ്യായമായ രാഷ്ട്രവും രാസ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അന്വാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ  ശ്രീ ജംഷീദ് സാറും ശ്രീ ഷെബിന്‍ സാറും തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി നോട്ട്  കൂട്ടുക്കാര്‍ കണ്ടു കാണുമല്ലോ.. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും  കൂടി തയ്യാറാക്കി ‍‍ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ചു  തന്നിട്ടുണ്ട്.  വായിച്ച്  അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുമല്ലോ..
ഝംഷീദ് സാറിനുപഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
 RELATED POSTS 
10ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -  അഞ്ചാം അധ്യായം -  സ്റ്റഡി നോട്ട്

No comments: