ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 4 November 2016

STANDARD 10 - SOCIAL PART I - CHAPTER 9 - THE STATE AND POLITICAL SCIENCE STUDY NOTES - ENGLISH AND MALAYALAM VERSION BY JAMSHEED AND SHEBIN RASOOL

പത്താം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഭാഗം I പാഠപുസ്തകത്തിലെ 9ാം അധ്യായമായ രാഷ്ട്രവും രാസ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  അന്വാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ  ശ്രീ ജംഷീദ് സാറും ശ്രീ ഷെബിന്‍ സാറും തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി നോട്ട്  കൂട്ടുക്കാര്‍ കണ്ടു കാണുമല്ലോ.. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പും  കൂടി തയ്യാറാക്കി ‍‍ഷേണി ബ്ലോഗിന് അയച്ചു  തന്നിട്ടുണ്ട്.  വായിച്ച്  അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുമല്ലോ..
ഝംഷീദ് സാറിനുപഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
 RELATED POSTS 
10ാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം -  അഞ്ചാം അധ്യായം -  സ്റ്റഡി നോട്ട്

No comments: