2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 4 November 2016

ENGLISH GRAMMAR ACTIVITY - ENOUGH - USAGE WITH EXAMPLES

Sri Akash S Kumar, Freelance Teacher from Thiruvanathapuram has shared a grammar activity with our blog. Sheni School Blog Team extend its sincere gratitude to Akash Sir for his effort.
Click Here to Download Grammar Activity  - Enough - Usage with Examples and rules
 Other works By Akash S Kumar

1.Click here to download Analysis of the Poem Poetry and Its Malayalam Meaning
2.Click Here to download English Grammer Activity For std 10(As soon as, no sooner than,Hardly/scarcely..when)  
3.POEM ANALAYSIS - STD IX UNIT 3 -SONG OF RAIN
4.STUDY NOTE ON STD 10- Unit 3- The Ballad of Father Gilligan (Courtesy - icse english help )  
5.ALL IN ONE ENGLISH TIPS FOR PREPARING DISCOURSES
6.185 COMMON VERBS with their meaning
7. REPORTED SPEECH
8.IF CLAUSE
9. ACTIVE VOICE
10.PREPOSITIONS
11.PHRASAL VERBS
12.QUESTION TAGS
13.PARTS OF SPEECH
14.ANALYSING POEM - POETIC DEVISES
15.ENGLISH TIPS
 

No comments: