ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 11 November 2016

STANDARD 9 - ENGLISH - UNIT 4 - UNIT TEST PAPER BY JISHA K

Smt.Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi,Tanur, Malappuram, who has prepared numerous study materials so far is back with a Unit Test Paper based on Unit 4,Std 9, English.
Hope you will go through the question paper and express through comments. Sheni blog Team Express our gratitude to Jisha teacher  for her effort.
Click Here to Download Unit Test Paper Based on Unit 4 , Std 9 English

No comments: