സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 14 November 2016

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE - QUESTION POOL IN KANNADA MEDIUM BY SURESHA P GHSS BEKUR

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಳ್ಳಿಸಿ ಬೇಕೂರು ಸರಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ವಿಜ್ಞಾನದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುವ  ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ  ಪಿ. ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಶೇಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲಾಗ್  ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಿರೆಂದು  ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲೋಗ್ ತಂಡದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು .

1 comment:

Adi Singh said...

Candidates must bring the KIITEE 2018 Admit Card to the test centre on the exam day as identity proof.