പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 December 2016

ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES AND WORKSHEETS FOR STD 8, 9, 10 - UPDATED ON 25-12-2016

Mrs. Jisha K ; HSA English, GHSS Kattilangadi Tanur, Malappuram has prepared some study materials  and worksheets based on Std 8, 9 and 10 Text Book.Sheni School blog team extend our wholehearted gratitude to Mrs. Jisha for her sincere effort.
Updated on 25-12-2016
Drafting Letters -Sample letters and worksheets(25-12-2016)
Click Here to download practice work sheets for drafting notice and fill in the blanks using the correct words( 21-12-2016)
Click Here to download Profile Practice worksheets for under achievers(19-12-2016)

Click Here to download Discourses based on Std IX (12-12-2016)
Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5 (07-12-2016) 
Click Here to Download Profiles of Eminent Personalities(29-11-2016)
Click Here to download Summary of the Lesson The School Boy (23-11-2016)
Possible Discourses based on the lesson "Adolf"(22-11-2016)
Other Works by Jisha K - Click Here

No comments: