2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 December 2016

ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES AND WORKSHEETS FOR STD 8, 9, 10 - UPDATED ON 25-12-2016

Mrs. Jisha K ; HSA English, GHSS Kattilangadi Tanur, Malappuram has prepared some study materials  and worksheets based on Std 8, 9 and 10 Text Book.Sheni School blog team extend our wholehearted gratitude to Mrs. Jisha for her sincere effort.
Updated on 25-12-2016
Drafting Letters -Sample letters and worksheets(25-12-2016)
Click Here to download practice work sheets for drafting notice and fill in the blanks using the correct words( 21-12-2016)
Click Here to download Profile Practice worksheets for under achievers(19-12-2016)

Click Here to download Discourses based on Std IX (12-12-2016)
Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5 (07-12-2016) 
Click Here to Download Profiles of Eminent Personalities(29-11-2016)
Click Here to download Summary of the Lesson The School Boy (23-11-2016)
Possible Discourses based on the lesson "Adolf"(22-11-2016)
Other Works by Jisha K - Click Here

No comments: