ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 December 2016

ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES AND WORKSHEETS FOR STD 8, 9, 10 - UPDATED ON 25-12-2016

Mrs. Jisha K ; HSA English, GHSS Kattilangadi Tanur, Malappuram has prepared some study materials  and worksheets based on Std 8, 9 and 10 Text Book.Sheni School blog team extend our wholehearted gratitude to Mrs. Jisha for her sincere effort.
Updated on 25-12-2016
Drafting Letters -Sample letters and worksheets(25-12-2016)
Click Here to download practice work sheets for drafting notice and fill in the blanks using the correct words( 21-12-2016)
Click Here to download Profile Practice worksheets for under achievers(19-12-2016)

Click Here to download Discourses based on Std IX (12-12-2016)
Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5 (07-12-2016) 
Click Here to Download Profiles of Eminent Personalities(29-11-2016)
Click Here to download Summary of the Lesson The School Boy (23-11-2016)
Possible Discourses based on the lesson "Adolf"(22-11-2016)
Other Works by Jisha K - Click Here

No comments: