ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 27 December 2016

SECOND TERM EVALUATION 2016- ANSWER KEY - LAST UPDATED ON 27-12-2016 WITH ANSWER KEY OF SOCIAL (ENGLISH MEDIUM) STD 8 AND 9

STANDARD 10
QUESTION PAPERS ALL SUBJECTS - MM || EM || 
SOCIAL KEY 1 :BY K.S. Deepu, HSA ; VHSS Brahmamangalam & P.R. Bindumol, HSA GGHSS Vaikom
SOCIAL KEY 2 :BY  BIJU. M ;GHSS PARAPPA, KASARGOD & COLIN JOSE . E ; Dr. AMMRHSS KATTELA , TVPM
ENGLISH KEY1: BY ANIL KUMAR P HSA ENGLISH ; AVHSS PONNANI
ENGLISH KEY 2 :BY BRAJESH KAKKAT; HSA ENGLISH ; MMHSS KUTTAYI, TIRUR , MALAPPURAM
ENGLISH KEY 3 : BY MOHAMMED JAVAD K T ; MARKAZ HSS KARANTHUR
HINDI KEY 1 : BY ASOK KUMAR N.A GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
MATHS KEY 1: BY MURALEEDHARAN C ; GHSS CHALISSERY PALAKKAD
MATHS KEY 2 : BY SREEKUMAR P.K GEETHAM STUDY CENTRE NEELAMPEROOR
MATHS KEY 3: BY BINOYI PHILIP; GHSS KOTTODI, KASARAGOD
BIOLOGY KEY1 (ENG.MED)BY : RASHEED ODAKKAL , GHSS KONDOTTY, MALAPPURRAM
BIOLOGY KEY 2 : (MAL.MED) BY RASHEED ODAKKAL , GHSS KONDOTTY,
PHYSICS KEY 1 :BY STALIN V A GOVT GIRLS HSS CHERTHALA(CORRECTED)

PHYSICS KEY 2 BY ARUN S NAIR ; CHSS ADAKKAKUNDU , MALAPPURAM  
CHEMISTRY KEY 1( ENG.MED) BY UNMESH B GHSS KALLARA ,TVM
CHEMISTRY KEY 2( MAL.MED) BY UNMESH B GHSS KALLARA ,TVM
CHEMISRTY KEY 3 : RAVI P , NISHA AND DEEPA C ;HS PERINGODE, PALAKKAD
STANDARD 9

QUESTION PAPERS ALL SUBJECTS - MM || EM ||
SOCIAL KEY 1 :BY JEYANTHY .R HSA (SS) ;GMMGHSS PALAKKAD
KEY 2BY K.S. Deepu, HSA ; VHSS Brahmamangalam & P.R. Bindumol, HSA GGHSS Vaikom
SOCIAL KEY 3: BY BY  BIJU. M ;GHSS PARAPPA, KASARGOD & COLIN JOSE . E ; Dr. AMMRHSS KATTELA , TVPM
ENGLISH KEY 1 BY PRASHANTH P G ;  HSA ENGLISH ,GHSS KOTTODI,
KASARAGOD(corrected)
ENGLISH KEY 2 :BY  ANIL KUMAR P ; HSA ENGLISH AVHSS PONNANI, MALAPPURAM

HINDI KEY 1 BY ASOK KUMAR N.A GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
MATHS KEY 1 :BY BINOYI  PHILIP, GHSS KOTTODI, KASARAGOD
MATHS KEY 2: BY MURALEEDHARAN C;  GHSS CHALISSERY PALAKKAD
PHYSICSn KEY 1: SHAJI A HSA ; PHYSICAL SCIENCE ;GHSS PALLICKAL ,THIRUVANTHAPURAM 

PHYSICS KEY 2:(ENG.MED)BY ARUN S NAIR ; CHSS ADAKKAKUNDU , MALAPPURAM
CHEMISTRY KEY 1: BY RAVI P AND DEEPA C ;HS PERINGODE, PALAKKAD
BIOLOGY KEY 1: BY RAJITHA C;  SHSS SHENI, KASARAGOD
BIOLOGY KEY 2 :  BY MALA A.D GOVT.GIRLS HSS CHERTHALA 

STANDARD 8 
QUESTION PAPERS ALL SUBJECTS - MM || EM || 
BIOLOGY KEY 1:
BY  SEBIN THOMAS C, MT :IT@School, Thrissur

PHYSICS KEY 1 : BY  ARUN S NAIR ; CHSS ADAKKAKUNDU, MALAPPURAM

SOCIAL KEY 1 :BY JEYANTHY .R HSA (SS) ;GMMGHSS PALAKKAD
KEY 2 :BY K.S. Deepu, HSA ; VHSS Brahmamangalam & P.R. Bindumol, HSA GGHSS Vaikom
ENGLISH KEY 1 : BY PRASHANTH P G ;  HSA ENGLISH ,GHSS KOTTODI,
KASARAGOD

ENGLISH KEY 2: BY BY ANIL KUMAR P HSA ENGLISH ; AVHSS PONNANI
HINDI KEY 1 : BY  BY ASOK KUMAR N.A GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
MATHS KEY 1:BY BINOYI PHILIP , HSA MATHS, GHSS KOTTODI, KASARAGOD

No comments: