കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 29 December 2016

MODEL ANSWER SHEET FOR SSLC LEARNERS - SECOND TERM EVALUATION

Most of our learners do not have a clear idea as to how to present what they have learnt, in their answer sheets.Because at the end of the day, it is what they have put across in their answer sheet is going to be counted.It is the result of all their hard work.So if the answers are not put intelligently,a whole year is going to be wasted.
Here is handwritten model of the recently conducted half yearly exam answer sheet Prepared by Jisha K ;GHSS Kattilangadi ,Tanur Malappuram .It can be a guideline for the learners as to how to present their answers in the forthcoming Public Exam.
Sheni School blog Team extend our wholehearted gratitude to Mrs. Jisha  for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MODEL ANSWER SHEET (SECOND TERM EVALUATION 2016- ENGLISH)

No comments: