12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 January 2017

ORUKAKAM 2017 - BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA

മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേത് പോലെ  കൂടുതല്‍ പരീക്ഷാ സഹായിയായി  പത്താം തരം സഹായിയായി ഒരുക്കം 2017 വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു.ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ  മുഴുവന്‍ കുട്ടികളെയും മികച്ച  നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.മലയാളം  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ സഹായികളെ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്..
Sl.No         Subject               Malayalam Medium      English    Medium    
1 Arabic Biology Biology
2 English Chemistry Chemistry
3 Hindi Mathematics Mathematics
4 Malayalam Physics Physics
5 Sankrit Social Science Social Science
6 Urdu

1 comment:

damion said...

latest 3313 exams - 313 Related Exams provides end users with real questions and answers. We have been working hard to update the latest 3313 Related Exams