**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 4 January 2017

ORUKAKAM 2017 - BY EDUCATION DEPARTMENT KERALA

മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേത് പോലെ  കൂടുതല്‍ പരീക്ഷാ സഹായിയായി  പത്താം തരം സഹായിയായി ഒരുക്കം 2017 വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു.ചിട്ടയായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ  മുഴുവന്‍ കുട്ടികളെയും മികച്ച  നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.മലയാളം  ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ സഹായികളെ ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കുകളില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്..
Sl.No         Subject               Malayalam Medium      English    Medium    
1 Arabic Biology Biology
2 English Chemistry Chemistry
3 Hindi Mathematics Mathematics
4 Malayalam Physics Physics
5 Sankrit Social Science Social Science
6 Urdu

No comments: