ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 15 January 2017

BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES CLASS 10- CHAPTER 8 MAL & ENG MED AND STANDARD 9 CHAPTER 6 MAL & ENG MED

9ാം ക്ലാസിലെ ചലനത്തിലെ ജീവശാസ്ത്രം എന്ന യൂണിറ്റിലെയും10ാം ക്ലാസിലെ ജീവന്‍ പിന്നിട്ട പാതകള്‍ എന്ന 8ാം യൂണിറ്റിലെയും ലഘൂകരിച്ച നോട്ടുകള്‍ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയകളില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ജി.വി.എച്ച്.എച്ച് എസ്സിലെ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സര്‍.കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ നോട്ട്സ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ റഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
 പത്താ ക്ലാസ് 8ാം അധ്യായം - ജീവന്‍ പിന്നിട്ട പാതകള്‍ - സ്റ്റഡി നോട്ട് - മലയാള മീഡിയം
പത്താ ക്ലാസ് 8ാം അധ്യായം - ജീവന്‍ പിന്നിട്ട പാതകള്‍ - സ്റ്റഡി നോട്ട് - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
9ാം ക്ലാസ് 6ാം അധ്യായം - ചലനത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം  - സ്റ്റഡി നോട്ട് - മലയാള മീഡിയം
9ാം ക്ലാസ് 6ാം അധ്യായം - ചലനത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം  - സ്റ്റഡി നോട്ട് - മലയാള മീഡിയം