സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 16 January 2017

SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA


Sri S.Abdulla HSA English, GVHSS Mananthavady has Prepared a Question Pool for SSLC Students .It is useful for Teachers as well as Students for revising the discourses expecting for SSLC Exam.Indeed it is a praiseworthy work from his part with a lot of effort. Sheni blog Team congratulate him for his commendable effort.
 SSLC 2017 ENGLISH QUESTION POOL CLICK HERE TO DOWNLOAD

2 comments:

ജിപ്സന്‍ ജേക്കബ് said...

Thank you, Sir for this great effort

shaji kallody said...

Good effort sir.It helps a lot of students and teachers