പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 16 January 2017

SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA


Sri S.Abdulla HSA English, GVHSS Mananthavady has Prepared a Question Pool for SSLC Students .It is useful for Teachers as well as Students for revising the discourses expecting for SSLC Exam.Indeed it is a praiseworthy work from his part with a lot of effort. Sheni blog Team congratulate him for his commendable effort.
 SSLC 2017 ENGLISH QUESTION POOL CLICK HERE TO DOWNLOAD

2 comments:

ജിപ്സന്‍ ജേക്കബ് said...

Thank you, Sir for this great effort

shaji kallody said...

Good effort sir.It helps a lot of students and teachers