ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 16 January 2017

SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA


Sri S.Abdulla HSA English, GVHSS Mananthavady has Prepared a Question Pool for SSLC Students .It is useful for Teachers as well as Students for revising the discourses expecting for SSLC Exam.Indeed it is a praiseworthy work from his part with a lot of effort. Sheni blog Team congratulate him for his commendable effort.
 SSLC 2017 ENGLISH QUESTION POOL CLICK HERE TO DOWNLOAD

2 comments:

ജിപ്സന്‍ ജേക്കബ് said...

Thank you, Sir for this great effort

shaji kallody said...

Good effort sir.It helps a lot of students and teachers