എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 30 January 2017

SSLC 2017- SAMPLE QUESTION PAPERS - PHYSICS, CHEMISTRY

Sri Naushad Parappangadi, a freelance Teacher by Profession from has shared a few sample Questions of Physics, chemistry and Mathematics (both in English and Malayalam Medium)with our blog.These Questions will definitely help the students to secure good marks.Sheni School blog team is thankful to Sri Noushad Sir for his sincere effort.
Click Here to download  Physics and Chemistry - Question Paper ||EM ||MM||
Click here to download Maths tips and Question Paper ||EM ||

No comments: