ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 February 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - WORKSHEETS BASED ADOLF UNIT 5

I have prepared a few worksheets on Reading Comprehension based on "Adolf" Unit 5 of Class 10. Hope it will be useful for the learners of Class 10.
Regards,
Libin K. Kurian HSA English Sacred Heart HSS, Payyavoor Kannur Dt.
Click here to download worksheets

**Sheni blog team express thier heartfelt gratitude to Sri. Libin Kurian for his sincere effort

No comments: