സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 February 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - WORKSHEETS BASED ADOLF UNIT 5

I have prepared a few worksheets on Reading Comprehension based on "Adolf" Unit 5 of Class 10. Hope it will be useful for the learners of Class 10.
Regards,
Libin K. Kurian HSA English Sacred Heart HSS, Payyavoor Kannur Dt.
Click here to download worksheets

**Sheni blog team express thier heartfelt gratitude to Sri. Libin Kurian for his sincere effort

No comments: