**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 11 January 2017

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE I &II QUESTION POOL(KANNADA MEDIUM) BY SURESHA P

ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬೇಕೂರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ  ಪಿ. ಅವರು ಶೇಣಿ ಶಾಲಾ ಬ್ಲೋಗಿನ  ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ಈ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ  ರಿವಿಶನ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದುರ್ಲಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ ಅವರಿಗೆ ಶೇಣಿ ಬ್ಲೋಗಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ I-ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ II -ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ

1 comment:

Adi Singh said...

Candidates must bring the KIITEE 2018 Admit Card to the test centre on the exam day as identity proof.