സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 24 February 2017

HOW TO DOUSE THE EXAM FEVER? TIPS BY JISHA K GHSS KATTILANGADI

Smt.Jisha K, HSA English GHSS Kattilangadi ,Tanur, Mallapuram shares with us a few strategies to douse the exam fever.This Tips  would definitely ease the tension of students and build confidence among them to face the exam with out fear(fever).
Click here to download Exam Tips by Jisha K

No comments: