സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 27 February 2017

SSLC EXAM 2017 - LAST MINUTE CHECK LIST FOR SSLC STUDENTS BY ABDUL JAMAL N.E


 Mr. Abdul Jamal, HSA English and Master Trainer, IT@School , Kasaragod has shared with us a Last-Minute Checklist for  SSLC English that will definitely benefitted to students to ensure the full score avoiding the omissions in learning.
Click Here to download Last-Minute Checklist for  SSLC English

No comments: