ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 3 March 2017

DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017

ദീപിക ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ദീപിക എസ്.എസ് എല്‍.സി പഠനസഹായികള്‍
1.മലയാളം
2.ഇംഗ്ലീഷ്
3.ഹിന്ദി
4.ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
5.രസതന്ത്രം
6.ജീവശാസ്ത്രം
7.സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
8.ഗണിതം

No comments: