2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 2 March 2017

MUKULAM STUDY MATERIALS 2017 - BY DIET KANNUR

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗുണപരവും ഗണപരവുമായ മികവ് ലക്ഷ്യംവെച്ച്കൊണ്ട് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കിയ മുകളം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ്, ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ക്കുള്ള പഠന സഹായികളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് അവതറിപ്പിക്കുന്നത്.
MUKULAM 2017  - HINDI
MUKULAM 2017 - ENGLISH
MUKULAM 2017 - PHYSICS
MUKULAM 2017 -MATHEMATICS
MUKULAM 2017 -SOCIAL SCIENCE 
MUKULAM 2017 - CHEMISTRY

No comments: