2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 14 March 2017

SSLC EXAM 2017- ANSWER KEY - ENGLISH

Sri ANILKUMAR.P.,HSA ENGLISH, A.V.H.S.S, PONNANI MALPPURAM has prepared  an answer key for English paper of SSLC Exam 2017.Viewers can download the answer key from the link given below.
SSLC EXAM 2017 - ANSWER KEY - ENGLISH

2 comments:

mathew said...

Very good effort, congrats sir

S Abdulla said...

Good Attempt
2 Corrections
Qn.1.and could drive cars
Qn.29.where he had got it from
1 Suggestion
Qn.27 (e).Keep it up! can be an option