സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 14 March 2017

SSLC EXAM 2017- ANSWER KEY - ENGLISH

Sri ANILKUMAR.P.,HSA ENGLISH, A.V.H.S.S, PONNANI MALPPURAM has prepared  an answer key for English paper of SSLC Exam 2017.Viewers can download the answer key from the link given below.
SSLC EXAM 2017 - ANSWER KEY - ENGLISH

2 comments:

mathew said...

Very good effort, congrats sir

S Abdulla said...

Good Attempt
2 Corrections
Qn.1.and could drive cars
Qn.29.where he had got it from
1 Suggestion
Qn.27 (e).Keep it up! can be an option