കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 1 April 2017

ANNUAL EVALUATION 2017 - SOCIAL SCIENCE - STD 8 AND 9 - ANSWER KEYS - ENGLISH MEDIUM

8, 9  ക്ലാസ്സകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷളുടെ ഉത്തരസൂചികകള്‍  (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  പാലക്കാട് ജി.എം.എം.ജി.എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജയന്തി ടീച്ചര്‍. ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY STD 8 - ENGLISH MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY STD 9 - ENGLISH MEDIUM

No comments: