12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 1 April 2017

ANNUAL EVALUATION 2017 - SOCIAL SCIENCE - STD 8 AND 9 - ANSWER KEYS - ENGLISH MEDIUM

8, 9  ക്ലാസ്സകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷളുടെ ഉത്തരസൂചികകള്‍  (ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം)തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  പാലക്കാട് ജി.എം.എം.ജി.എച്ച് എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ജയന്തി ടീച്ചര്‍. ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY STD 8 - ENGLISH MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE ANSWER KEY STD 9 - ENGLISH MEDIUM

No comments: