കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 25 May 2017

COMPREHENSION PASSAGES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS - COMPILED BY JISHA K

 These are some of the comprehension passages which can be used as reading cards to test the reading comprehension. Hope this would prove useful to the learners.There are a lot of sites that provide e-reading materials where a learner gets a chance to verify his answers. M.k5 learning .com.is one among them.These are printable as well.If it is designed with a little bit of pictures, it could add more beauty and there by make comprehension easier.
                             Jisha K; GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram
1.The Cowardly Lion and the Hungry Tiger
2.The Tell-Tale Heart
3.Jacob the Great
4.The Gift of the Magi

No comments: