എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 25 May 2017

COMPREHENSION PASSAGES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS - COMPILED BY JISHA K

 These are some of the comprehension passages which can be used as reading cards to test the reading comprehension. Hope this would prove useful to the learners.There are a lot of sites that provide e-reading materials where a learner gets a chance to verify his answers. M.k5 learning .com.is one among them.These are printable as well.If it is designed with a little bit of pictures, it could add more beauty and there by make comprehension easier.
                             Jisha K; GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram
1.The Cowardly Lion and the Hungry Tiger
2.The Tell-Tale Heart
3.Jacob the Great
4.The Gift of the Magi

No comments: