29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 21 May 2017

STANDARD IX - ENGLISH - TEACHING MANUAL - UNIT 1 -PROSE AND POEM BY LEENA V

Smt.Leena V;  HSA(English) ,GHSS Kodungallur shares a teaching manual of ⁠⁠⁠TM of unit 1 std 9 Prose and poem English with us.Sheni School blog team express their sincere gratitude for her sincere effort.
Click Here to download Teaching Manual of ⁠⁠⁠Unit 1 Std 9 (Prose and poem)

No comments: