2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 20 May 2017

SOME MOTIVATING STORIES TO ENHANCE LISTENING AND SPEAKING SKILLS -COMPILED BY JISHA K

Dear learners,
Your summer hibernation is about to expire.It’s high time we plummet into our bookish delights.Before your memory plays tricks on you ,each of you should shrug yourself off your pastimes,sleeping preferences and sluggish routine and gather the momentum.A lot of things await to entertain you.A veritable treasure house where you could get amused with language activities,more scope for emoting and higher chances to excel in your respective favorite fields.A world of new authors with unbelievable story telling skills,poems that take you to deeper levels of life,and a lot more to be more creative.With the outset of ‘the bountiful monsoon' ,you would slowly venture out splashing mud water all along.School days and it’s fun,and your longing to be with your friends .....Everything is as fresh as you left .You are welcome to your own world.In fact your school waits for you with smarter classrooms and smarter methods equipping itself with high-tech gadgets and faculties.
Before we get engaged in the textual works ,let us find out some time for brushing up our listening and speaking skills.
I have compiled some of the motivating stories to entertain you. But at the same time ,let me remind you that these could be used for the other skills as well.It depends on how you execute the task.So I have intentionally dropped the headings, morals,discussion points and the accompanying tasks.Hope with the help of your teacher you would be able to reap the fruits.Listening and speaking skills can be enhanced with a couple of other methods as well.With the help of I.C.T,you can actually make learning easier and lighter and of course smarter.If you think you could access them to incorporate into your daily classes ,I would like to mention some apps that are really useful. The one I would recommend for listening and speaking skills is' Oxford Advanced listening and speaking' skills app.This would provide you the printed material along with it’s audio.You could pause,replay and hear what you left behind.There is another app named ‘Speaking English' which would also help you to speak correctly. But the time being,this would do for a starter.You could listen while the story is being told and try to answer the questions that you are asked to.Also keep in mind that you must comprehend the story.By the end of the first session, you would be able to have a thorough comprehension of the story.Now it’s up to you to reproduce the story,discuss the important issues that might have arrested your attention,role plays ,skits , imaginary conversations,or screenplay the same etc..Hope you would have a great time ahead.
WISH YOU ALL AN EVENTFUL YEAR AHEAD.
                     Jisha K ; HSA English , GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram
CLICK HERE TO DOWNLOAD SOME MOTIVATING STORIES TO ENHANCE LISTENING AND SPEAKING SKILLS.

No comments: