**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 17 May 2017

SIMPLIFIED ICT NOTES FOR TEACHERS TO HANDLE ICT IN CLASS ROOMS

സ്കൂളുകള്‍ ഹൈടെക്ക് ആകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകര്‍ക്ക്  ഐ. സി.ടി പരിശീലനം നല്‍കിവരുന്നു.ക്ലാസ് മുറിയില്‍ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കണമെങ്കില്‍ അവയെ ഓര്‍ത്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.ഐ.സി.ടി  പരിശീലന ക്ലാസില്‍ നമ്മള്‍ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തം തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വളരെയേറെ പരിചിതനായ   കൊണ്ടോട്ടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രഷീദ് ഓടക്കല്‍. ശ്രീ രഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SIMPLIFIED ICT NOTES FOR TEACHERS TO HANDLE ICT IN CLASS ROOM SITUATIONS

1 comment:

azhar rahman said...

Thank for your valuable and useful work