29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 21 June 2017

STANDARD 10 - MATHEMATICS - CHAPTER 1 - ARITHMETIC SEQUENCES - TEACHING MANUAL

പത്താം ക്ലാസ്സ് ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ സമാന്തരശ്രേണികള്‍ എന്ന ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ്  മാന്വന്‍  തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  ആലപ്പുഴ ഐ.ടി @ സ്കൂള്‍ പ്രോജെക്ടിലെ മാസ്റ്റര്‍ ട്രൈനര്‍ ശ്രീ അഭിലാഷ് സര്‍. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം അധ്യായം സമാന്തര ശ്രേണികള്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

2 comments:

Pricipal Skv said...

good one

Pricipal Skv said...

sir please sent second chapter also