എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 21 June 2017

SSLC MATHS QUESTIONS BASED ON THE CHAPTER ARITHMETIC SEQUENCES

Sri Gigi Varughese , HSA , St.Thomas HSS, Eruvellipra, Thiruvalla shares  a few Questions based on the Chapter Arithmetic sequences of  Std X Mathematics with our blog viewers.Sheni School blog Team express our heartfelt gratitude to Sri Gigi Sir for his great effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MATHS QUESTIONS FROM CHAPTER - 1 - ARITHMETIC SEQUENCES

No comments: