കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 16 June 2017

STANDARD 8 - ENGLISH NOTES FOR WHOLE PROSE AND POEMS BY LEENA V

Smt.Leena V, HSA; GHSS Kodungallur, Thrissur shares notes for all the units of prose and poems of std 8 with us. Sheni school blog team extend our sincere gratitute to Smt Leena for her commendable work.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  DISCOURSES FOR ALL UNITS OF PROSE
CLICK HERE TO DOWNLOAD  NOTES FOR ALL UNITS OF POEMS

OTHER WORKS BY LEENA 
TEACHING MANUALS FOR STD VIII - ENGLISH - UNIT 1 - HUES AND VIEWS

No comments: