കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 16 June 2017

STANDARD 8 - PHYSICS - CHAPTER 1 - MEASUREMENTS AND UNITS - PRESENTATION BY RAVI P

എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അളുവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ  രവി സര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോേഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON MEASUREMENTS AND UNITS CHAPTER 1 - PHYSICS
OTHER WORKS BY SRI RAVI
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STD 8 - CHEMISTRY CHAPTER 1 - VOLUME AND MASS
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
3. CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
4.PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
5.CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION

No comments: