12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 16 June 2017

STANDARD 8 - PHYSICS - CHAPTER 1 - MEASUREMENTS AND UNITS - PRESENTATION BY RAVI P

എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അളുവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ  രവി സര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോേഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON MEASUREMENTS AND UNITS CHAPTER 1 - PHYSICS
OTHER WORKS BY SRI RAVI
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STD 8 - CHEMISTRY CHAPTER 1 - VOLUME AND MASS
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
3. CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
4.PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
5.CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION

No comments: