കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 12 June 2017

STANDARD 9 - UNIT 1 - THE RACE - VIDEO LESSON BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R of GBHSS Chavara Kollam shares  the video of the lesson The Race with us.This is presentation of the main events of the lesson together with various activities happened in the class. Sheni School Blog Team express our heartfelt gratitude to Sri Arun Kumar for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO - THE RACE

1 comment:

mathew said...

Hi arunkumar you are still blasting the rockets of knowledge for the young learners. Let them climb up the zenith