കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 June 2017

STANDARD 8 - CHEMISTRY - CHAPTER 1 - VOLUME AND MASS - PRESENTATION BY RAVI P

വ്യാപ്തവും മാസ്സും എന്ന ഒന്നാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  പാലക്കാട് പെറിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് ശ്രീ രവി സാറിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STD 8 - CHEMISTRY CHAPTER 1 - VOLUME AND MASS
Other works  by Sri Ravi P
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
3.PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
4.CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION

No comments: