കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 10 June 2017

STANDARD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1 - INSTANT NOTES(MALAYALAM) BY MINHAD MOHIYUDDEN

9ാം ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ ജീവലോകത്തിന് ആഹാരം എന്ന പാഠത്തിലെ മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെക്കുകയാണ് I.U.H.S.S PARAPPUR, MALAPPURAM ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് മൊഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍..അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച നോട്ടുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.ഇത് മിന്‍ഹാദ് സാറിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കിന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD BIOLOGY INSTANT NOTES - CHAPTER 1 - FOOD FOR THE LIVING WORLD

No comments: