**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 June 2017

ICT VIDEO TUTORILAS - STD 10 - CHAPTER 1 - WEB DESIGNING AND MODEL QUESTIONS BY SUSEEL KUMAR

പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ?
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജി.വി.എച്ച്,എസ്.എസ് കല്പകാഞ്ചേരിയിലെ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ 8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അവ കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും  വളറെയേറെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യമായാണ്  അദ്ദേഹം  പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ. ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ എല്ലാം  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുന്നത്.കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മോഡല്‍  ചോദ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 1
2.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 2 - STD 10 - CHAPTER 1
3.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 3 - STD 10 - CHAPTER 1
4.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 4 - STD 10 - CHAPTER 1
5.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 5 - STD 10 - CHAPTER 1
6.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 6 - STD 10 - CHAPTER 1
MODEL QUESTIONS
1.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 1 LENSE
2.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 2, HAT
3.STD 10 QUESTION 3, INKSCAPE
4.STD 10 QUESTION 4, INKSCAPE, CD COVER
5.STD 10, QUESTION 5, BANNER
 

No comments: