12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 June 2017

ICT VIDEO TUTORILAS - STD 10 - CHAPTER 1 - WEB DESIGNING AND MODEL QUESTIONS BY SUSEEL KUMAR

പുതിയ അധ്യയന വര്‍ഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ?
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജി.വി.എച്ച്,എസ്.എസ് കല്പകാഞ്ചേരിയിലെ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ 8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അവ കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും  വളറെയേറെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യമായാണ്  അദ്ദേഹം  പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ. ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ എല്ലാം  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുന്നത്.കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ മോഡല്‍  ചോദ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 1
2.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 2 - STD 10 - CHAPTER 1
3.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 3 - STD 10 - CHAPTER 1
4.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 4 - STD 10 - CHAPTER 1
5.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 5 - STD 10 - CHAPTER 1
6.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 6 - STD 10 - CHAPTER 1
MODEL QUESTIONS
1.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 1 LENSE
2.STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 2, HAT
3.STD 10 QUESTION 3, INKSCAPE
4.STD 10 QUESTION 4, INKSCAPE, CD COVER
5.STD 10, QUESTION 5, BANNER
 

No comments: