**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 June 2017

STANDARD 9 - PHYSICS & CHEMISTRY - CHAPTER 1 - PRESENTATION

ഒമ്പതാം  ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷനുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍.അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ പത്താ ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം, ഊര്‍ജ്ജതന്ത്ര വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ..ശ്രീ രവി സാരിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
OTHER PRESENTATIONS BY SRI RAVI P
PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION

No comments: