12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 June 2017

STANDARD 9 - PHYSICS & CHEMISTRY - CHAPTER 1 - PRESENTATION

ഒമ്പതാം  ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് , കെമിസ്ട്രി വിഷയങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷനുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍.അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ പത്താ ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം, ഊര്‍ജ്ജതന്ത്ര വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ..ശ്രീ രവി സാരിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 1 - PRESENTATION 
OTHER PRESENTATIONS BY SRI RAVI P
PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION
CHEMISTRY - STD 10 - CHAPTER 1 - PRESENTATION

No comments: