കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 June 2017

STANDARD 8 - ENGLISH - TEACHING MANUAL FOR UNIT 1 - HUES AND VIEWS BY LEENA V

Smt.Leena V;  HSA(English) ,GHSS Kodungallur shares a teaching manual for Std 8 English ,Unit 1 with us.Sheni School blog team express our sincere gratitude to Smt.Leena for her sincere effort. 
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUALS FOR STD VIII - ENGLISH - UNIT 1 - HUES AND VIEWS

1 comment:

NSS HIGH SCHOOL,KATTAMPAK said...
This comment has been removed by the author.