എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 3 June 2017

STANDARD 10 - PHYSICS - CHAPTER 1- WAVES - PRESENTATION BY RAVI P

10ാം ക്ലാസ്സ് ഫിസിക്സ് ഒന്നാം പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍.അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ രസതന്ത്ര പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസെന്റേഷന്‍ ഈ ബ്ലോഗില്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ..ശ്രീ രവി സാരിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON PHYSICS - STD 10 - CHAPTER 1 - WAVES

No comments: