29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 18 June 2017

STANDARD 9 -ENGLISH - UNIT 1 -LEARNING THE GAME - VIDEO LESSON

 Sri Arun Kumar A.R of GBHSS Chavara Kollam shares  the video of the lesson "LEARNING THE GAME" of  Std 9 English, Unit1  ,with us. Sheni School Blog Team express our heartfelt gratitude to Sri Arun Kumar for his sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO LESSON - LEARNING THE GAME
OTHER WORKS BY ARUN KUMAR A. R
STD 10 -  VIDEO LESSON - THE SNAKE AND THE MIRROR
STANDARD IX -  VIDEO LESSON - THE RACE

No comments: