കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 5 July 2017

BIOLOGY - STANDARD 9 - CHAPTER 1,2&3 AND STD 10 - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES BY MINHAD M MUHIYUDEEN

 9, 10 ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ  മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍. 9ാം ക്ലാസിലെ 1,2,3 അധ്യാങ്ങളിലെ  മലയാളെ മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളും പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളിലെ മലയാള മീഡിയം  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്രീ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കിന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 

No comments: