**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 5 July 2017

BIOLOGY - STANDARD 9 - CHAPTER 1,2&3 AND STD 10 - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES BY MINHAD M MUHIYUDEEN

 9, 10 ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ  മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍. 9ാം ക്ലാസിലെ 1,2,3 അധ്യാങ്ങളിലെ  മലയാളെ മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളും പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളിലെ മലയാള മീഡിയം  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്രീ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കിന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 

No comments: