12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 5 July 2017

BIOLOGY - STANDARD 9 - CHAPTER 1,2&3 AND STD 10 - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES BY MINHAD M MUHIYUDEEN

 9, 10 ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ  മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍. 9ാം ക്ലാസിലെ 1,2,3 അധ്യാങ്ങളിലെ  മലയാളെ മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളും പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളിലെ മലയാള മീഡിയം  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്രീ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കിന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 

No comments: