സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 5 July 2017

BIOLOGY - STANDARD 9 - CHAPTER 1,2&3 AND STD 10 - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES BY MINHAD M MUHIYUDEEN

 9, 10 ക്ലാസ്സ് ജിവശാസ്ത്രത്തിലെ  മുഴുവന്‍ ആശയങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  I.U.H.S.S PARAPPUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് എം മുഹിയുദ്ദീന്‍ സര്‍. 9ാം ക്ലാസിലെ 1,2,3 അധ്യാങ്ങളിലെ  മലയാളെ മീഡിയം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോട്ടുകളും പത്താം ക്ലാസിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യാങ്ങളിലെ മലയാള മീഡിയം  ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകളും ഇതിലുണ്ട് .കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്രീ മുഹിയുദ്ദീന്‍ സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് നോട്ടുകള്‍ വന്‍ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു.ശ്രീ മിന്‍ഹാദ് സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കിന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _MAL.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 9 - BIOLOGY - CHAPTER 1,2 AND 3 - INSTANT NOTES _ENG.MEDIUM 
CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD 10 - BIOLOGY - ALL CHAPTERS - INSTANT NOTES - MAL.MEDIUM 

No comments: