കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 5 July 2017

BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES - STANDARD 9 AND 10 - ENGLISH & MALAYALAM MEDIUM

9ാം ക്ലാസ്സ്  ബയോളജി  പാഠപുസ്തകത്തിലെ 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളിലെ ലളിതമാക്കിയ നോട്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സ് ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ലളിതമാക്കിയ നോട്ട് എന്നിവ മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 1 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 1 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 2 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 2 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 3 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 3 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 10 -  മലയാള മീഡിയം  - എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്‍

ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 10 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം   - എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്‍
 

No comments: