സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 5 July 2017

BIOLOGY SIMPLIFIED NOTES - STANDARD 9 AND 10 - ENGLISH & MALAYALAM MEDIUM

9ാം ക്ലാസ്സ്  ബയോളജി  പാഠപുസ്തകത്തിലെ 1, 2, 3 അധ്യായങ്ങളിലെ ലളിതമാക്കിയ നോട്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സ് ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ലളിതമാക്കിയ നോട്ട് എന്നിവ മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്കുകയാണ് കൊണ്ടോട്ടി ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ റഷീദ് ഓടക്കല്‍ സര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 1 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 1 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 2 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 2 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9 - അധ്യായം 3 - മലയാള മീഡിയം 
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 9  - അധ്യായം 3 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 10 -  മലയാള മീഡിയം  - എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്‍

ജീവശാസ്ത്രം  ക്ലാസ്സ് 10 - ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം   - എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്‍
 

No comments: