12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 July 2017

DIGITAL ICT WORK SHEETS FOR STANDARD 10 BY SREERAJ S

പത്താം ക്ലാസ് ICT പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുമായി പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ Mithirmala GGHS ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശ്രീരാജ് സര്‍ .ഇതോടൊപ്പം വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് എന്ന അധ്യായവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൈത്തന്‍ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും Zipped File ആയി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ ശ്രീരാജ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CHAPTER 1 - WORLD OF DESIGNING WORKSHEET - ENGLISH MEDIUM
CHAPTER 2 - WORKSHEET 1    WORKSHEET 2 
CHAPTER 3 - WORKSHEET      SUPPORTING FILES
CHAPTER 4 - WORKSHEET         SUPPORTING FILES
CHAPTER 6 - WORKSHEET
CHAPTER 8 - WORKSHEET
WORKSHEETS BY HOWLATH K CKHSS MANIMOOLY, NILAMBUR
1.പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഒന്നാം അധ്യായം -ഡിസൈനിംഗ് ലോകത്ത്  - കപ്പ് & സോസര്‍ നിര്‍മ്മാണം
2.പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക് - 1 .റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശീര്‍ഷകങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കല്‍
3.പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - 2. പങ്കാളിത്ത കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി മൈല്‍ മര്‍ജ്ജ് ചെയ്യല്‍,കലോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് തയ്യാറാക്കല്‍
4.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ- വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1,2
5.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 3, 4
ICT PRACTICAL NOTES BY MOHAMMED IQUBAL  SMMHSS RAYIRIMANGALAM, TANUR
1. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 1
2. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 2
3. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 3

No comments: