കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 July 2017

DIGITAL ICT WORK SHEETS FOR STANDARD 10 BY SREERAJ S

പത്താം ക്ലാസ് ICT പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗുമായി പങ്ക്‌വെയ്യകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ Mithirmala GGHS ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശ്രീരാജ് സര്‍ .ഇതോടൊപ്പം വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് എന്ന അധ്യായവുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും പൈത്തന്‍ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും Zipped File ആയി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.ശ്രീ ശ്രീരാജ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CHAPTER 1 - WORLD OF DESIGNING WORKSHEET - ENGLISH MEDIUM
CHAPTER 2 - WORKSHEET 1    WORKSHEET 2 
CHAPTER 3 - WORKSHEET      SUPPORTING FILES
CHAPTER 4 - WORKSHEET         SUPPORTING FILES
CHAPTER 6 - WORKSHEET
CHAPTER 8 - WORKSHEET
WORKSHEETS BY HOWLATH K CKHSS MANIMOOLY, NILAMBUR
1.പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഒന്നാം അധ്യായം -ഡിസൈനിംഗ് ലോകത്ത്  - കപ്പ് & സോസര്‍ നിര്‍മ്മാണം
2.പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേയ്ക്ക് - 1 .റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശീര്‍ഷകങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമാക്കല്‍
3.പത്താം ക്ലാസ്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം - 2. പങ്കാളിത്ത കാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കി മൈല്‍ മര്‍ജ്ജ് ചെയ്യല്‍,കലോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്ത് തയ്യാറാക്കല്‍
4.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ- വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1,2
5.പത്താ ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം 3 വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 3, 4
ICT PRACTICAL NOTES BY MOHAMMED IQUBAL  SMMHSS RAYIRIMANGALAM, TANUR
1. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 1
2. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 2
3. PRACTICAL NOTES - CHAPTER 3

No comments: