**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 July 2017

ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും - പ്രസന്റേഷന്‍- പത്താം ക്ലാസ്സ് - ഫിസിക്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും  എന്ന ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ഐ സി ടി പ്രസന്റേഷൻ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌‌വെയ്ക്കുകയാണ് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക്  സുപരിചിതനായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി സര്‍. ഈ പ്രസന്റെഷനിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയലുകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രമകരമായ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ഏറ്റെടുത്ത്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെച്ച ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
പത്താം ക്ലാസ്സ് -  ഫിസിക്സ് - രണ്ടാം അധ്യായം -  ജൂൾ നിയമവും ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകതകളും  -പ്രസന്റേഷന്‍
VIDEO 1 - ELECTRIC FUSE
VIDEO 2 - JOULE EFFECT
VIDEO 3 -JOULE EFFECT IN A COPPER WIRE

OTHER WORKS BY SRI RAVI P - CLICK HERE

No comments: