സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 13 July 2017

പത്താം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം - ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാാണ്ടില്‍ - സ്റ്റഡി നോട്ട്

പത്താം ക്ലാസ്സ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ  ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാാണ്ടില്‍ എന്ന രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി നോട്ട് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് മലപ്പുറം തിരൂര്‍ക്കാടിലെ ശ്രീ ജംഷീദ് സര്‍.ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാാണ്ടില്‍   - സ്റ്റഡി നോട്ട് - പത്താം ക്ലാസ്സ് 

No comments: