കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 13 July 2017

SUMMARY OF THE LESSONS - VANKA, SNAKE AND THE MIRROR AND PROJECT TIGER - STANDARD 10 ENGLISH

Sri Jipson Jacob HSA, English ,AVHSS Ponnani , Malappuram shares the summary of three lessons "VANKA" ,"SNAKE AND THE MIRROR" AND  "PROJECT TIGER" of std 10 English with our blog viewers. Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jipson sir for sharing the  valauble resource with us.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THREE LESSONS  VANKA" "SNAKE AND THE MIRROR AND  "PROJECT TIGER

No comments: