സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 20 July 2017

POLIMA 2017 - STUDY MATERIALS FOR SSLC STUDENTS BY DIET WAYANAD

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വയനാട് ജില്ലായിലെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ ഫലം ഉയര്‍ത്തുന്നതിനായി വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡയറ്റ് വയനാട് തയ്യാറാക്കിയ പൊലിമ 2017 പഠന സാമഗ്രികള്‍ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ച് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - മലയാളം

പൊലിമ - പത്താം ക്ലാസ്സ്  - ഹിന്ദി 
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  - ഉറുദു
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -  സംസ്കൃതം
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം I
പോലിമ -  പത്താം ക്ലാസ്സ്  - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II

2 comments: