**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 14 August 2017

HINDI - FIRST MID TERM QUESTION PAPERS2017 - STD IX AND X BY ASOK KUMAR N.A

9 , 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിന്ദി   ഫസ്റ്റ് മിഡ് ടേം പരീക്ഷയുടെ മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കവെയ്ക്കുകയാണ്  ആലപ്പുഴ പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍. 9 ാം ക്ലാസ്സിലെ 40 മാര്‍ക്കിനുള്ള ചോദ്യപേപ്പറും, 10 ക്ലാസ്സിലെ 25 മാര്‍ക്കിനുള്ള ചോദ്യപേപ്പറും ആണ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. STD IX HINDI - FIRST MID TERM QUESTION PAPER (40 MARKS)
2.STD X  HINDI - FIRST MID TERM QUESTION PAPER (25 MARKS)

No comments: